skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Kodeks etyki

Kodeks Etyki Fundacji JA TEŻ

Kodeks dotyczy działania wszystkich osób pracujących / działających na rzecz Fundacji – pracowników, wolontariuszy, rodziców, terapeutów oraz osób współpracujących z Fundacją

Fundacja

 1. Fundacja JA TEŻ powstała w celu działania na rzecz wsparcia rozwoju i życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z zespołem Downa. Swoje działania Fundacja kieruje do osób z zespołem Downa i ich rodzin od poczęcia do śmierci.
 2. Działania Fundacji realizowane są w każdym obszarze dotyczącym rozwoju, zatem swoimi działaniami i troską Fundacja obejmuje także osoby o innej niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież w normie rozwojowej.
 3. Głównym celem Fundacji jest wypracowanie rozwiązań pozwalających wszystkim osobom z trudnościami a nade wszystko osobom z zespołem Downa skutecznie i radośnie funkcjonować w społeczeństwie, zarówno w zakresie samodzielnego funkcjonowania jak i pracy.

wartości etyczne

Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji (w formie zatrudnienia lub wolontariatu), kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie, i deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.

 1. CZŁOWIEK
  Najważniejszymi wartościami Fundacji są wartości związane z poszanowaniem drugiego człowieka, jako osoby o prawie do samostanowienia, godności i prawie do radości i życia w miłości. Wartości te dotyczą wszystkich osób zarówno dzieci jak i dorosłych (ich rodzin).
 2. PROFESJONALIZM
  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość Fundacji i osób ją reprezentujących budujemy w pierwszej kolejności na profesjonalizmie naszych pracowników i wolontariuszy. Każdy z nich dąży do stałego rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością.
 3. SZACUNEK
  Szacunek wobec drugiego człowieka przejawia się działaniami i decyzjami, które nie naruszają godności drugiego człowieka. Zasadą tą kierujemy się, budując relacje z pracownikami, wolontariuszami, partnerami, innymi organizacjami z otoczenia a nade wszystko rodzinami i dziećmi, które objęte są opieką Fundacji i/lub współuczestniczą w życiu Fundacji bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia i jakość życia
 4. PRZEJRZYSTOŚĆ
  Przejrzystość działań i komunikacji towarzyszy relacjom z pracownikami i wolontariuszami. Przejrzystość zobowiązuje do czytelnego i zrozumiałego określania ich uprawnień i wymagań wobec pracy i ich ról.  Pracownicy i wolontariusze mają dostęp do danych niezbędnych do realizacji ich obowiązków i zadań. 
  Przejrzystość dotyczy też działań Fundacji i jej relacji z innymi podmiotami, podjętych decyzji i planowanych kierunków rozwoju
 5. WSPÓŁPRACA
  Współpraca jest podstawą wzajemnych relacji Fundacji z innymi podmiotami oraz z klientami i pracownikami (w tym wolontariuszami). Każda współpraca zakłada działania na rzecz dobra Fundacji i rodzin skupionych wokół Fundacji przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów. Wartość ta odnosi się zarówno do relacji ze współpracownikami (w tym wolontariuszami), jak i podmiotami zewnętrznymi.
 6. WSPÓLNE DOBRO
  Wspólne dobro wynikające z rozwoju Fundacji i jej działań na rzecz innych osób oraz dbanie o dobre imię Fundacji, jej podopiecznych i pracowników jest wartością nadrzędną w stosunku do promowania sukcesów indywidualnych.

Korzystanie z danych Fundacji, poczty email i zasobów portalu jatez.sharepoint.com

Osoby pracujące na rzecz Fundacji, jako pracownicy lub wolontariusze otrzymują dostęp do zasobów Fundacji w postaci sprzętu, sal i pomocy, a także danych i informacji oraz narzędzi ich obsługi takich jak poczta email czy portal Sharepoint.

Korzystanie z tych zasobów zobowiązuje do:

 1. Dbania o mienie materialne Fundacji
 2. Poszanowania dla własności intelektualnej zgodnego z należnym mu prawem
 3. Niewykorzystywania zasobów do celów prywatnych
 4. Nieudostępniania danych osobom postronnym
 5. Nieprzechowywania danych Fundacji na dyskach lokalnych swoich komputerów. Wszystkie pliki muszą być przechowywane na portalu SharePoint
 6. Dokumentowania działań i projektów prowadzonych na rzecz Fundacji
 7. Sprawdzania maili i informacji społecznościowych
 8. Brania udziału w dyskusjach
 9. Publikowania informacji dla innych oraz informacji stanowiących bazę wiedzy Fundacji o wydarzeniach i sposobach ich realizacji

Pracownicy i wolontariusze

Wielką wartością każdej organizacji są ludzie pracujący w niej i sposób, w jaki tą pracę traktują. Dlatego za priorytetowe uważamy:

 1. Dbanie o dobre wzajemne relacje i atmosferę pracy
 2. Dbanie o rozwój pracowników i ich poczucie bezpieczeństwa
 3. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
 4. Zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań
 5. Współdziałanie w zakresie rozwoju osobistego oraz rozwoju podopiecznych Fundacji i Fundacji, jako organizacji
 6. Dbanie o dobre imię drugiej osoby
 7. Nie ujawnianie informacji prywatnych i poufnych
 8. Nie wykorzystywanie swojej pozycji do osiągania korzyści materialnych i pozamaterialnych
 9. Niepomawianie współpracowników
 10. Otwarte rozmawianie o problemach i wątpliwościach
 11. Unikania sytuacji, które mogą budzić wątpliwości i być podstawą podejrzenia o korupcję

Dbanie o mienie Fundacji, poszanowanie ochrony praw osobowych i praw majątkowych do własności intelektualnej.
 

relacje z otoczeniem

FUNDACJA dba o relacje z jej otoczeniem. Otoczenie to społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostki naukowo-badawcze i edukacyjne, organizacje pracodawców, media, a także partnerzy biznesowi, w tym: sponsorzy, rodzice, rodziny, dzieci, klienci, podmioty konkurencyjne.

W kontaktach zewnętrznym zawsze dbamy o dobro i dobre imię Fundacji i rodzin. Deklarujemy nieangażowanie się fundacji w aktywność polityczną za wyjątkiem działań na rzecz budowy systemu rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością. Wszelkie relacje budujemy, kierując się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Kształtujemy je świadomie i konsekwentnie, bazując na profesjonalnym działaniu i otwartości, a także poszanowania praw i interesu innych podmiotów, dbając jednocześnie o dobre imię Fundacji JA TEŻ.

Korzystanie z zasobów Fundacji, stanowisko wobec mienia i własności intelektualnej

Poprzez zasoby Fundacji rozumie się materialne zasoby zgromadzone w gabinetach terapeutycznych, dane osobowe pacjentów i rodzin, wytwory materialne, takie jak plany terapii, pomoce edukacyjne, opracowania i dokumenty. Każdy pracownik, wolontariusz i rodzic lub opiekun zobowiązuje się do:

 1. Dbania o mienie materialne Fundacji
 2. Poszanowania dla własności intelektualnej zgodnego z należnym mu prawem
 3. Ochrony danych osobowych
 4. Nieujawniania informacji poufnych i przeznaczonych tylko dla pracowników osobom nieuprawnionym.
 5. Korzystania z zasobów Fundacji wyłącznie do celów związanych z celami Fundacji i wykonywanej pracy
 6. Niewykorzystania zasobów Fundacji do własnych interesów personalnych lub finansowych
 7. Korzystania z legalnego oprogramowania i nieudostępniania oprogramowania i wyposażenia osobom trzecim