skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Co robimy

NASZE DZIAŁANIA

Konferencje

I Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa (2013) i II Pomorska Konferencja (2015) to największe wydarzenia skierowane do rodzin, nauczycieli i lekarzy całej Polski. Obydwie Konferencje zgromadziły ponad 200 (240) osób zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju i życia naszych dzieci. Zadaniem Konferencji jest zebranie w ciągu dwóch dni aktualnej wiedzy z zakresu medycyny, edukacji i rehabilitacji. Konferencje stały się też miejscem integracji rodzin, budowania przyjaźni oraz integracji studentów medycyny, pedagogiki, logopedii i rehabilitacji z niepełnosprawnością.

Przed nami już III Pomorska Konferencja w 2017 roku.


Nowy wymiar Integracji szkolnej

Rozpoczęliśmy budowę klas opartych na projekcie innowacyjnym opracowanym przez Panią Monikę Gołubiew i zaopiniowany pozytywnie przez Uniwersytet Gdański.

W tym roku w Gdańsku ruszyła zerówka oparta na innowacji. Obecnie w klasie jest 14 dzieci z czego 7 naszych i 7 ich pełnosprawnych rówieśników. Trwają prace nad uruchomieniem takiej klasy w Wejherowie.

Projekt zakłada we wczesnych latach szkolnych wspólną edukację dzieci z dodatkowymi 2 godzinami dziennie rewalidacji grupowej dla dzieci z zD. Nauka w klasie wykorzystuje Metodą Krakowską i metodę NUMICON.  W późniejszych latach edukacji liczba godzin wspólnych w edukacji zmniejszy się na rzecz zwiększenia godzin rewalidacji, gdzie dzieci z zD będą wspólnie w 7 osób pracować nad własnymi ścieżkami rozwoju.  Zasadniczym celem innowacji było zapewnienie dzieciom jak najdłuższej możliwości rozwoju społecznego poprzez uczenie się i przebywanie w społeczeństwie w jakim będą w przyszłości żyć a jednocześnie zapewnienie im efektywności nauki i przyjaźni dzieci zgromadzeniu ich razem większa grupą. Dzieciom pełnosprawnym chcemy zapewnić nowoczesne metody nauki i dodatkowe zajęcia z kreatywnego myślenia, matematyki i rozwoju osobistego.

Projekt wspierany przez Prezydentów Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza i Piotra Kowalczuka 


Szkolenia

Jednym z celów Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, która z naszej praktyki wydaje się być ważna a czasem i kluczowa dla rozwoju naszych dzieci. Szkolenia prowadzimy dla terapeutów i rodziców w formie wykładów, warsztatów realizowanych przez zaproszonych specjalistów i własnych warsztatów praktycznych uczących krok po kroku działania w ramach danej metody (dla osób po szkoleniach merytorycznych). Obecnie nasze szkolenia skupiają się wokół różnych elementów Metody Krakowskiej oraz Oxfordzkiej Metody NUMICON (wsparcie edukacji matematycznej).

 


 

Warsztaty Rozwoju Mowy

Od początku swego istnienia Fundacja była współorganizatorem lub organizatorem turnusów rehabilitacyjno-edukacyjnych. Po trzech latach uznaliśmy, że musimy zapewnić dzieciom intensywne działania na rzecz Rozwoju Mowy i czytania i tak rozpoczęły się letnie i zimowe Warsztaty Rozwoju Mowy. W tym roku zimą już 4 edycja. Warsztaty skupiają się wokół Metody Krakowskiej i Metody NUMICON. W zajęciach grupowych wprowadzamy elementy życia społecznego i relaksu - oczywiście w komunikacji wzajemnej.

Gabinety terapii

W 2015 roku udało się nam uruchomić wraz z PAPLĄ 6 gabinetów terapii Metodą Krakowską i NUMICON. Ruszyła indywidualna nauka. Myślimy nad realizacją zajęć w parach oraz grupach 4 osobowych, żeby zwiększyć dzieciom zaawansowanym w terapii możliwości komunikacji, naprzemienności oraz uczyć współpracy, skupiania uwagi w warunkach nie izolowanych, a zatem takich jakie spotkają je w szkole. Musimy je uczyć czekania na swoją kolej, słuchania kolegi, wygrywania i przegrywania w sytuacji z rówieśnikiem oraz dzielenia się uwagą nauczyciela.


Seminaria zagraniczne

Często rozmawiamy o przyszłości o rozwiązaniach jakie życzylibyśmy sobie dla naszych dzieci. Czas jednak rozpocząć poszukiwania i w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie - Jakie rozwiązania wprowadzono dotychczas w Polsce i na całym świecie. Wraz z grupą metodyków i specjalistów skupionych wokół Pani Lidii Klaro-Celej rozpoczęliśmy  seminaria zagraniczne. W tym roku była Portugalia. W przyszłym jedziemy do Szwecji. Przy okazji seminariów spotykamy fachowców z Polski biorących udział w seminariach. Poznajemy ich rozwiązania, pomysły i argumenty.

Z seminarium w Lizbonie płynęła wprost niezwykle ważna informacja dla nas rodziców. Oto ona: Samodzielność naszych dzieci jest kluczem do ich dorosłości. Zatem już dzisiaj musimy zacząć myśleć jak codziennie wdrażać dzieci do samodzielności i elastyczności w zmieniającym się świecie.


Koalicja 21

W  2014 roku powstała KOALICJA organizacj działających na rzecz osób z zespołem Downa - KOALICJA 21. Nasza Fundacja jest członkiem zarządu KOALICJI, który stanowi 5 orgazniacji. Rozpoczęliśmy wspólnymi obchodami dnia Zespołu Downa w 2015 roku. Koalicja planuje lobbować na rzecz interesów naszych dzieci. Dużo przed nami pracy. Warto ustalić wspólne działania, omówić rózne poglądy i wybory i uczyć się szerokiej tolerancji wobec innych wybranych dróg.


Wychowanie i emocje

Fundacja realizuje działania zmierzające do jak najlepszegp rozwoju społecznego naszych dzieci poprzez spotkania dla rodziców o chcrakterze szkoły dla rodziców oraz warsztaty rozumienia i zarządzania emocjami dla dzieci realizowane w postaci bajki czy dramy.


MŁodzież

Obecnie jednym z ważniejszych zadań staje się tworzenie Centrum Integracji dla młodzieży, w którym będą mogli kreatywnie spędzać swój czas po lekcjach i w weekendy. Ma być to miejsce, które stanie się dla nich jednocześnie miejscem spotkań towarzyskim, własnym miejscem aktywności i integracji z rożnymi niepełnosprawnościami oraz sprawnymi rówieśnikami. Chcielibyśmy by stało się ono dla nich jednocześnie miejscem, za które poczują się częściowo odpowiedzialni.

Tymczasem uruchomiliśmy wraz z Panią Adą Dadci Smoliniec sekcję Judo, od nowego roku ruszymy z tańcem. Pracujemy też nad harcerstwem i koloniami. Niestety każde działanie jest w innym miejscu. Nie wszystkie nasze starsze dzieciaki poruszają się samodzielnie zwłaszcza w godzinach wieczornych. Za każdym razem rodzice dowożą ich do wielu rożnych miejsc na 1 godzinę zajęć. Stąd niezwykle ważna staje się potrzeba stworzenia jednego miejsca integracji i zajęć.


Dorośli

Z inicjatywy dyrektora Teatru Szekspirowskiego prof. Jerzego Limona, Fundacja została zaproszona do realizacji działań na rzecz włączenia osób dorosłych z zespołem Downa do pracy w charakterze obsługi widza. Projekt pilotażowy "Z Szekspirem nam po drodze" prowadzony był przez PSOUU, oddział Gdańsk. Dla nas jako partnerów stał się miejscem nauki o polskich realiach tworzenia pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt pokazał jak wiele zmian musi zaistnieć abyśmy mogli myśleć o realnej pracy dla naszych dzieci.

 

PRZYSTANEK SZEKSPIR

To drugi etap projektu włączenie dorosłych osób z zespołem Downa do pracy w charakterze widza w Gdańskim Teatrze Szekpirowskim. To dzięki ludziom dobrej woli i naszemu Partnerowi Grupie LOTOS S.A. udało się nam znowu marzyć i marzenia zamieniać w czyn. Na stanowski pracy - Emilia Kochańska, Jan Skiba, Wojciech Birtus, Michał Milka, Bartłomiej Siudyła i Grzegorz Jankowski.

Partner Projektu PRZYSTANEK SZEKSPIR


Wolontariat

21.jpg
28.jpg

Bez pracy wolontariuszy nie byłoby Fundacji. Z wielkim zapałam pomagają nam studenci, rodzice i a także nie związane osoby dorosłe, które odnajdują w sobie siłę i czas dla innych. Bardzo im dziękujemy. Bez wolontariuszy nasze Konferencje nie mogłyby mieć charakteru rodzinnego - w czasie warsztatów i wykładów rodziców ich dzieci są pod dobrą opieką wolontariuszy. Wolontariusze towarzyszą nam na spotkaniach i wydarzeniach publicznych. W Konferencjach wspiera nas pełen komplet studentem z Wydziału Pielęgniarstwa, Wydziału Medycznego i Rehabilitacji GUM-edu, Wydziału Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UG, Wydziału Rehabilitacji AWFiS w Gdańsku.

Zapraszamy pracowników szkół, przedszkoli, biznesu do wolontariatu pracowniczego. Włączenie się w swoim wolnym czasie w działania na rzecz dzieci, którym trudno samodzielnie osiągać rożne cele może stać się źródłem wewnętrznego spokoju, radości i doświadczenia, Potrzebujemy wsparcia w każdym zakresie począwszy od tworzenia koncepcji, organizacji, wsparcia prawnego czy finansowego a skończywszy na prostym przebywaniu, dzieleniu się radością i swoimi umiejętnościami. 

Dziękujemy pracownikom i dyrekcji Szkół Akademickich Magellanum oraz Przedszkola Wielka Przygoda za aktywne włączenie się w wolontariat pracowniczy i działania na rzecz Fundacji

 


Współpraca z Uczelniami

UNIWERSYTET GDAŃSKI

W 2015 roku oficjalnie staliśmy się partnerem Uniwersytetu Gdańskiego podpisując porozumienie o współpracy Fundacji i Wydziału Pedagogiki Specjalnej w ramach działań na rzecz osób z zespołem Downa. Wspólne projekty i działania pozwolą na wzajemny rozwój wiedzy, metod i kompetencji osobistych przyszłych pedagogów.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

W ramach współpracy z GUM-ed wspólnie organizujemy Pomorskie Konferencje, bierzemy udział w Konferencjach organizowanych przez GUM-ed. Dzięki współpracy z Panią Dr hab Jolantą Wierzbą prowadzimy zajęcia z niepełnosprawności dla studentów pielęgniarstwa i medycyny opowiadając o naszych dzieciach w nadziei, że te spotkania przybliża przyszłym lekarzom i pielęgniarkom pojęcie niepełnosprawności i cały aspekt powiązanych problemów i wartości.

logo__uniwersytet_gdanski.jpg
gumed.jpg

Działania na Rzecz RODZIN

Spotkania merytoryczne

Organizujemy spotkania merytoryczne dotyczące najważniejszych dla naszych rodzin tematów medycznych, dietetycznych, wychowawczych, zasiłkowych itp. Spotkania mają charakter informacyjny. Zapraszamy na nie specjalistów z rożnych dziedzin, którymi jesteśmy my rodzice zainteresowani. Wspieramy też rozwój wiedzy z zakresu wzmocnienia terapii w domu poprzez prowadzenie cyklu spotkań z rodzicami w ramach Forum Rodziców

Integracja

Integracja rodzin i osób związanych z działaniami na rzecz osób z zespołem Downa jest jednym z ważniejszych celów Fundacji.  Spotykamy się na wydarzeniach okolicznościowych takich jak Dzień Zespołu Dawna czy Boże Narodzenie. Chętnie też wspólnie planujemy spotkania towarzyskie w plenerze, ogniska, pikniki itp. W Integracji ważne jest to, żeby nikt nie był samotny i żebyśmy poznali siebie nawzajem, gdyż wiele zadań jeszcze przed nami i tylko razem uda się nam osiągnąć niektóre cele.

NOwi rodzice

Dzięki wsparciu Pani Dr Jolanty Wierzby mamy możliwość wspierać rodziny oczekujące na narodzenie i rodziny nowo urodzonych dzieci. To dla nich bardzo trudny okres. W tym czasie indywidualne spotkania z rodzicami są najważniejsza koniecznością. Dzięki nim mogą uzyskać odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Czasami ważne staje się zobaczenie innego starszego nieco dziecka z zespołem Downa, czasami zobaczenie nas rodziców, zobaczenie tego, że nie pochłonęła nas rozpacz, że żyjemy i jesteśmy pełni radości i optymizmu